Wat zijn mijn verplichtingen als koper van een sociale bouwgrond?

Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte. Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. Je mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar dan moet één van je erfgenamen, net zoals bij sociale koopwoningen, de verplichtingen verder naleven.

Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.

Scroll naar boven